Yürütmeyi Durdurma Kararı

Kademe ilerlemesi yapılmayan uzman erbaşın sözleşmesinin feshine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı 60 puanın altında sicil notu verilmek suretiyle sözleşmesi feshedilerek meslekten çıkarılan uzman erbaş hakkında objektif değerlendirme kriterleri göz önüne alınmadığı gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Sicil işlemi gerekçe gösterilerek sözleşmesi feshedilen personelin kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesine başvuru yapması gerekmektedir.…

Sözleşmeli Öğretmen Eş Durumu Ataması

Eşi Sözleşmeli öğretmen olan kamu personelinin ataması eşine tabi olarak gerçekleştirilmelidir. Mahkeme bu durumu şu şekilde gerekçelendirmiştir “ Bu durumda, dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, davacının, eş durumu özrü nedeniyle eşinin görev yaptığı bir ile/ilçeye atanması isteminin yukarıda yer alan Yönerge’nin 5. bölümünün 8. maddesine istinaden reddedildiği görülmekle birlikte, davacının eşinin 657 sayılı…

TSK Sicil İptal Uzman Erbaş, Sicil İptal Davası 2020

Uzman Erbaş Sicil İşlemleri 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir. Uzman Erbaş Kanunu 19. Madde ile yapılan atıfta sicil işlemlerinin ilgili yönetmelikte düzenleneceği belirtilmiş ve 20.09.2005 tarihinde resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğin üçüncü bölümünde 10-13. Maddelerinde sicil işlemleri düzenlenmiştir.   Her yıl 2 Mayıs’ tan 2 Mayıs a uzman erbaş sicil…

Sözleşmelerde Cezai Şart

Konu Başlıkları1. GENEL OLARAK 2. TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA CEZAİ ŞARTIN YERİ 3. TÜRK BORÇLAR KANUNU 179-182 MADDELERİ 4. CEZAİ ŞARTA İLİŞKİN DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ 5. CEZAİ ŞARTIN UYGULAMA ALANLARI 1. GENEL OLARAKModern çağda ticari ilişkilerin üst düzey bir seviyeye çıkması ile sözleşme kavramı da önemini arttırdı. Belki hemen her gün günlük yaşantımızın bir parçası olarak…

Devre Tatil Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Konu Başlıkları1. GİRİŞ 2. GENEL OLARAK DEVRE TATİL 3. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI 4. ÖN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5. SÖZLEŞMENİN ŞEKİL ŞARTLARI 6. CAYMA HAKKI 7. SONUÇ 8. KAYNAKÇA 1. GİRİŞYoğun iş temposu ve günlük kişisel sorumluluklar insanların tatil yapma sürelerini de oldukça kısaltarak insanlardaki tatil algısını 1-2 hafta düzeyine indirmiştir. Bu kısa zaman…

Bilirkişi İncelemesi

Konu Başlıkları1. GENEL OLARAK 2. BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASI GEREKEN HALLER 3. BİLİRKİŞİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ 4. BİLİRKİŞİ GÖREVİNİN KAPSAMI VE GÖREV ALANININ BELİRLENMESİ 5. BİLİRKİŞİNİN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6. BİLİRKİŞİ İNCLEMESİNİN HUKUKİ DEĞERLENDİRİLMESİ 7. BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ 8. BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU 9. KAYNAKÇA I. GENEL OLARAKBilirkişilik kavram olarak bir davanın çözüme kavuşturulması bakımından önem taşıyan, açıklığa…

Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmesinde Uygulamadan Örnekler Ve Taşınmaz Mal Edinimine Bağlı Vatandaşlık Kazanımı

Konu Başlıkları1. GENEL OLARAK 2. UYGULAMA DÜZENLEMELERİ 3. YABANCILARIN TAŞINMAZ MAL EDİNMESİNDE TAPUDA İSTENEN BELGELER 4. VATANDAŞLIK KAZANIMI İLE İLGİLİ DÜZENLEME 1. GENEL OLARAKTapu Kanununun 35. Maddesinde 6302 sayılı kanun ile çok önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişiklikler genel olarak şu şekildedir : 1. Karşılıklılık ilkesi kaldırılmıştır. 2. Vatandaşlarına taşınmaz edinme hakkı tanınacak ülkelerin belirlenmesi…

Karayolları Trafik Kanunu Kapsamında Araç İşletenin Sorumluluğu

Konu Başlıkları1. GENEL OLARAK 2. SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ 3. SORUMLULUĞUN ŞARTLARI 4. SORUMLULUĞUN AZALTILMASI 5. SÖZLEŞMENİN ŞEKİL ŞARTLARI 6. KAYNAKÇA 1. GENEL OLARAKTeknolojinin büyük bir hızla ilerlemesi neticesinde ulaşımın vazgeçilmezi haline gelen motorlu taşıt sayısının artması beraberinde bu alanda bir takım hukuki düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılmıştır. Motorlu taşıtlar her ne kadar insanoğlu kontrolündeymiş gibi düşünülse…

Anonim Şirketlerde Hukuki Sorumluluk

Konu BaşlıklarıI. GENEL OLARAK II. HUKUKİ SORUMLULUK KAVRAMI VE SEBEPLERİ III. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU IV. MÜTESELSİL SORUMLULUK, FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL V. DAVA VE TALEP HAKKI VI. SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ VII. DENETÇİLERİN SORUMLULUĞU VIII. KAYNAKÇA I. GENEL OLARAKAnonim şirketlerde hukuki sorumluluk kavramı Türk Ticaret Kanunu (TTK) m.549 ile m562 arasında “Hukuki Sorumluluk” başlığı altında…